Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Ale okulary!”

§ 1

P O S TA N O W I E N I A O G Ó L N E

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ale okulary!” i jest zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Właściciel serwisu www.alerabat.com – firma Alerabat.com SP. Z O. O. ul. Fabryczna 24 40-611.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 4 września - 13 września 2017 r.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 2

W A R U N K I I Z A S A D Y U C Z E S T N I C T W A W K O N K U R S I E

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

A. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

B. osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć w sposób kreatywny na zadanie konkursowe, które brzmi „Odwiedź stronę EYERIM i powiedz nam, który model okularów podoba Ci się najbardziej (wklej link do tego modelu w komentarzu). Zdradź też, komu najchętniej pokazałbyś/abyś się w nowych okularach - swoją odpowiedź krótko uzasadnij.”

C. osoba biorąca udział w Konkursie musi przesłać zgłoszenie konkursowe (odpowiedź na pytanie) na adres

3. Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe, zabrania się Uczestnikowi używania niecenzuralnych słów i niemoralnych obrazów, pod groźbą dyskwalifikacji z konkursu.

§ 3

N A G R O D Y

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 450 PLN do wykorzystania na zakup dowolnych okularów w sklepie internetowym eyerim.pl.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 4 września - 13 września 2017 r. udzieli najciekawszej według Komisji odpowiedzi na zadanie konkursowe. Każdy Uczestnik może podać tylko jedną odpowiedź.

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

§ 4

D A N E O S O B O W E U C Z E S T N I K Ó W K O N K U R S U

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz – później, po otrzymaniu informacji o wygranej – adresu e-mail oraz numeru PESEL, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora, w tym na publikację wyników konkursu na profilu marki na Facebooku. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

P O S TA N O W I E N I A K O Ń C O W E

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.alerabat.com.

Jak to
działa?

Jak używać kuponów rabatowych