Regulamin konkursu "Tania Książka"

Regulamin konkursu „Tania Książka”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Tania Książka” i jest zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Właściciel serwisu www.alerabat.com – firma Alerabat.com SP. Z O. O. ul. Fabryczna 24 40-611.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 19 – 26 lutego 2018 r.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

A. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

B. osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć prawidłowo na pytania konkursowe zamieszczone na stronie internetowej http://alerabat.com/udane-zakupy/.

C. osoba biorąca udział w Konkursie musi przesłać zgłoszenie konkursowe (odpowiedź na pytania) na adres [email protected] w następujących terminach:

Etap 1 – 20 lutego 2018 r. do godziny 7:00,

Etap 2 – 22 lutego 2018 r. do godziny 7:00,

Etap 3 – 26 lutego 2018 r. do godziny 7:00.

3. Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe, zabrania się Uczestnikowi używania niecenzuralnych słów i niemoralnych obrazów, pod groźbą dyskwalifikacji z konkursu.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

Etap 1 – 10 kodów rabatowych o wartości 10 zł,

Etap 2 – 3 kody rabatowe o wartości 50 zł,

Etap 3 – nagrody rzeczowe zestaw gadżetów TaniaKsiążka (torba, kubek, zakładki magnetyczne, książka „Był sobie pies” oraz karta podarunkowa o wartości 50 zł do wykorzystania w księgarni internetowej Tania Książka http://www.taniaksiazka.pl/)

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 19 – 26 lutego 2018 r. udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe.

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości e-mail w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz – później, po otrzymaniu informacji o wygranej – adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora, w tym na publikację wyników konkursu na profilu marki na Facebooku. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.alerabat.com.

Jak to
działa?

Jak używać kuponów rabatowych