1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie CASHBACK (dalej również jako: ,,Program”/,,Program Cashback”), organizowanym przez AleRabat.com sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-611) przy ul. Fabrycznej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570132, wysokość kapitału zakładowego 30.000,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 9542757135, REGON: 362184710, e-mail: support@alerabat.com (dalej jako: ,,Organizator”).

2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się regulamin Alerabat.com dostępny w Serwisie. W przypadku gdy dla danego kraju Organizator udostępnia inne produkty w których umożliwia korzystanie z Programu, w tym w szczególności takie jak Aplikacja, Wtyczka, inne oprogramowanie czy innego typu infrastruktura, to Regulamin taki dostępny może być również w tych miejscach.

3. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie jest dobrowolne.

4. Program jest adresowany wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Program nie jest adresowany do przedsiębiorców.

5. Program ma charakter sprzedaży premiowej i umożliwia jego Uczestnikom otrzymanie określonej liczby Punktów Cashback w związku z zamówieniem u Partnera wskazanego w Promocji Cashback produktu lub usługi (dalej jako: ,,Zakup”) lub w związku ze Skutecznym Uczestnictwem w Programie Polecaj i Zarabiaj. Punkty Cashback mogą następnie zostać wymienione na Nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Użyte w Regulaminie określenia zapisane wielką literą oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy dokument;

2. Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie alerabat.com, którego właścicielem i administratorem jest Organizator, w ramach którego Uczestnikowi udostępniany jest Program Cashback;

3. Alerabat.com – łączne określenie udostępnianych przez Organizatora Serwisu Internetowego, Aplikacji, Wtyczki oraz innego oprogramowania czy innej infrastruktury, jeśli w danym kraju Organizator umożliwia uczestnictwo w Programie Cashback z wykorzystaniem takiego oprogramowania – zgodnie z informacją w Serwisie oraz w takim produkcie. W przypadku gdy w kraju danego Uczestnika Organizator nie udostępnia danego produktu, odniesienia do niego nie znajdują do tego Uczestnika zastosowania;

4. Uczestnik – pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych użytkownik Alerabat.com, który uczestniczy w Programie Cashback na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5. Konsument - Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Osoba Zapraszana – osoba zaproszona przez Uczestnika do udziału w Programie Polecaj i Zarabiaj,

7. Punkty/Punkty Cashback – punkty otrzymywane przez Uczestnika w ramach Programu. Punkty mogą być oznaczane również walutą Uczestnika;

8. Partner/Partner Organizatora - wskazany w Alerabat.com podmiot lub osoba, będący niezależnym od Organizatora przedsiębiorcą, u którego Zakup uprawnia Uczestnika do otrzymania Punktów Cashback, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

9. Program Polecaj i Zarabiaj – program poleceń skierowany do Uczestników,

10. Promocja/Promocja Cashback (dalej również w liczbie mnogiej jako: Promocje/Promocje Cashback) – prezentowana w Alerabat.com treść o charakterze promocyjnym lub podobnym stanowiąca informacje o możliwości otrzymania przez Uczestnika Punktów Cashback w zamian za dokonanie przez tego Uczestnika Zakupu określonego towaru lub usługi bezpośrednio u Partnera wskazanego w takiej Promocji;

11. Nagroda – nagroda związana ze sprzedażą premiową realizowaną przez Organizatora przekazywana w postaci środków pieniężnych przysługujących Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty Cashback

Uczestnictwo w Programie jest dla Uczestnika bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. W przypadku korzystania z Programu w Serwisie:

1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

2) dostęp do poczty elektronicznej,

3) najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,

4) program do odczytu plików formatu PDF;

2. W przypadku korzystania z Programu w innych produktach udostępnianych przez Organizatora, takich jak Aplikacja, Wtyczka czy innego typu oprogramowanie czy infrastruktur (w przypadku gdy w danym kraju takiego produkty są udostępniane):

1) prawidłowa instalacja na kompatybilnym urządzeniu, systemie lub podobnych, zgodnie z informacjami w Alerabat.com oraz miejscu gdzie jest ono udostępniane;

2) dostęp do Internetu;

3) dostęp do poczty elektronicznej;

4) aktywna i poprawnie skonfigurowana w urządzeniu, systemie lub podobnych usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.

3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) jest Konsumentem,

3) nie istnieją prawne ani faktyczne przeszkody w jej uczestnictwie w Programie.

4. Uczestnik w celu uczestnictwa w Programie musi zarejestrować Konto w Alerabat.com oraz zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować Regulamin.

5. Dany Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie, co oznacza, że każdy Uczestnik, posługujący się swoim imieniem oraz nazwiskiem, posiadający wskazany numer rachunku bankowego, ma prawo do posiadania jednego konta w Alerabat.com, w ramach którego naliczane będą Punkty Cashback. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji czy dany Uczestnik ma więcej niż jedno konto, w tym prawo do żądania wyjaśnień od Uczestnika. W przypadku uzyskania przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik posiada więcej niż jedno konto w Alerabat.com, Organizator ma prawo do odpowiedniego zastosowania postanowień rozdziału VII Regulaminu, a w szczególności do wypowiedzenia umowy na podstawie postanowienia rozdziału VII, pkt 3 ust. 1. Postanowienia rozdziału VIII Regulaminu stosuje się odpowiednio. O ile inaczej nie wskazano, w Alerabat.com dla danego kraju gdzie Organizator udostępnia swoje produkty, Uczestnik, który zarejestrował Konto Cashback z wykorzystaniem Serwisu lub innego produktu Alerabat.com może zalogować się na swoje Konto w innym produkcie Alerabat.com, wykorzystując te same dane logowania.

6. Jeśli nie wskazano inaczej, Uczestnik przystępuje do Programu z chwilą skutecznego zarejestrowania przez niego Konta w Alerabat.com.

7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2) korzystania z Konta, Alerabat.com oraz samego Programu czy jakichkolwiek ich elementów w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3) korzystania z Konta, Alerabat.com oraz samego Programu czy jakichkolwiek ich elementów w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. W związku z postanowieniem pkt III. ust. 3 ppkt 2 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia ww. warunku uczestnictwa w programie, w szczególności poprzez żądanie złożenia przez Uczestnika oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że złożone oświadczenie jest niezgodne ze stanem faktycznym, Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę na zasadach uregulowanych w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

1. W ramach Programu Cashback, Uczestnik może nabywać Punkty za dokonywanie wskazanych w Promocji Cashback Zakupów towarów lub usług u Partnerów Organizatora.

2. Z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej oraz pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowień rozdziału VI niniejszego Regulaminu, do nabycia Punktów uprawnia wyłącznie Zakup produktów albo usług określonych w aktywnych Promocjach prezentowanych w Alerabat.com. Czas trwania danej Promocji Cashback określony jest każdorazowo w samej Promocji i zależy od Partnera oferującego zakup towarów lub usług.

3. Informacja o liczbie Punktów jaką Uczestnik może otrzymać za dokonanie Zakupu określonego w Promocji Cashback znajduje się każdorazowo w opisie tej Promocji. Informacja o liczbie Punktów może być prezentowana w szczególności jako procent od wartości ceny Zakupu bądź jako stała liczba Punktów przyznawana za dokonanie Zakupu, z zastrzeżeniem jednak dalszych zapisów Regulaminu. Punkty Cashback wyrażone jako procent od wartości ceny Zakupu, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej w samej Promocji, przysługują od wartości wyłącznie ceny netto towaru lub usługi objętej Zakupem, bez ceny dostawy czy dodatkowych kosztów.

4. Liczbę Punktów jaką Uczestnik może otrzymać za dokonanie Zakupu określonego w Promocji Cashback każdorazowo ustala Partner.

5. W celu otrzymania Punktów, Uczestnik:

1) musi zalogować się do swojego Konta w Alerabat.com,

2) wybiera z listy prezentowanej w Alerabat.com interesującą go aktywną Promocję Cashback,

3) klika w link "aktywuj cashback" przekierowujący z Promocji Cashback bezpośrednio do strony www lub serwisu danego Partnera i

4) dokonuje bezpośrednio u Partnera Zakupu wskazanego w Promocji Cashback produktu lub usługi.

6. Zasady realizacji określonego w Promocji Zakupu towaru albo usługi u danego Partnera określa każdorazowo sam Partner.

7. Uczestnik realizując Zakup u Partnera zawiera umowę w zakresie tego Zakupu bezpośrednio z takim Partnerem. Organizator nie jest stroną takiego stosunku, w tym w szczególności nie jest sprzedawcą towaru czy podmiotem świadczącym usługi zamówione przez Uczestnika.

8. Uczestnik dokonując Zakupu, powinien każdorazowo zapoznać się bezpośrednio na stronie www lub w serwisie Partnera z zasadami realizacji przez Partnera zamówienia na towar czy usługę, w tym w szczególności z udostępnianymi przez Partnera ogólnymi warunkami świadczenia usług, regulaminami czy podobnymi dokumentami.

9. O ile Partner lub sam Organizator nie wskażą odrębnie inaczej, skorzystanie z Programu w ramach danego Zakupu u Partnera nie łączy się z rabatami, promocjami, programami lojalnościowymi lub podobnymi akcjami organizowanymi przez podmioty inne niż Organizator, w tym też przez samego Partnera.

10. W celu poprawnego naliczenia Punktów, Uczestnik powinien zastosować się również do poniższych warunków technicznych, związanych z koniecznością powiązania Zakupu danego Uczestnika z Zakupem w ramach Programu realizowanych zgodnie z Promocją. Uczestnik każdorazowo powinien:

1) utrzymywać na urządzeniu z którego korzysta w ramach Programu włączoną obsługę plików Cookies oraz JavaScript;

2) przechodzić do strony www lub serwisu Partnera gdzie będzie dokonywał Zakupu wyłącznie za pośrednictwem linku przekierowującego do tej strony - dostępnego w Promocji Cashback;

3) nie korzystać z mechanizmów, programów czy innej infrastruktury blokującej lub uniemożliwiającej przekierowanie Uczestnika z Promocji Cashback bezpośrednio do strony www lub serwisu Partnera jak również uniemożliwiających możliwość śledzenia przez Organizatora przekierowania z linku w Promocji do strony www lub serwisu Partnera;

4) korzystać z komunikatów i instrukcji wyświetlanych w Alerabat.com.

11. Niespełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w pkt 9 powyżej, w tym w szczególności przerwanie przekierowania przykładowo w wyniku zamknięcia czy odświeżenia strony Partnera, przejście do innych stron, skorzystanie z oprogramowania lub infrastruktury podmiotów trzecich przerywających przekierowanie może spowodować niepoprawne naliczenie Punktów lub zupełnie uniemożliwić ich naliczenie, nawet w przypadku gdy Uczestnik spełnił wszystkie pozostałe warunki otrzymania Punktów, w tym dokonał Zakupu.

12. Organizator nie odpowiada za nienaliczenie lub niepoprawne naliczenie Punktów w związku z dokonaniem Zakupów z naruszeniem warunków, o których mowa w pkt 10-11 powyżej. Takie Zakupy mogą z przyczyn technicznych nie zostać zarejestrowane przez Organizatora i nie podlegają reklamacji.

13. Z zastrzeżeniem warunków otrzymania Punktów, o których mowa w powyższych postanowieniach, Uczestnik otrzymuje Punkty Cashback w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) Dokonania Zakupu – przez co rozumie się prawidłowe złożenie u Partnera zamówienia na towar lub usługę wskazaną w Promocji Cashback, dokonane po przejściu bezpośrednio na stronę www lub do serwisu Partnera za pomocą linku przekierowującego do tej strony lub serwisu. Link przekierowujący z Promocji Cashback do strony lub serwisu Partnera jest każdorazowo prezentowany w Promocji;

2) Zapłacenia za Zakup – przez co rozumie się zaksięgowanie u Partnera pełnej kwoty zapłaty za Zakupiony przez Uczestnika produkt lub usługę wraz z kosztami dostawy, czy innymi kosztami związanymi z Zakupem i zgodnie z zamówieniem dokonywanym u Partnera. W przypadku gdy Uczestnik dokonując Zakupu wybrał inną niż przelew bezpośrednio na rachunek Partnera formę zapłaty, w tym w szczególności płatność przy odbiorze – za moment zapłaty uznaje się moment otrzymania od Partnera informacji o dokonaniu przez Uczestnika zapłaty od operatora przyjmującego lub obsługującego płatność za Zakup Uczestnika;

3) Braku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego lub umownego prawa do odstąpienia od umowy lub wystąpienia innych przypadków gdy do nabycia towaru lub usługi faktycznie nie dojdzie.

14. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że Uczestnik aby otrzymać Punkty musi poprawnie spełnić wszystkie warunki ich otrzymania wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności te o charakterze technicznym w pkt. 9 jak i organizacyjne z pkt. 11.

15. Otrzymymane przez Uczestnika Punkty są zapisywane i widoczne jako saldo po zalogowaniu się przez Uczestnika do Konta.

16. Organizator po dokonaniu przez Uczestnika Zakupu potwierdza z Partnerem prawidłową realizację przez Uczestnika warunków otrzymania Punktów, w tym w szczególności warunków o których mowa w pkt. 11 i informuje o tym Uczestnika w formie przypisania do jego salda Punktów albo przypisania do danego Zakupu określonego statusu bądź zmianie tego statusu, zgodnie z zapisami poniżej. Zmiany statusów Zakupu odbywają się w terminach określonych w Alerabat.com, nie dłuższych jednak niż 90 dni od dnia potwierdzenia. W szczególnych sytuacjach z przyczyn niezależnych od Organizatora termin ten może ulec wydłużeniu.

17. W ramach Programu Punkty przyznawane są odrębnie – za każdy prawidłowo zrealizowany Zakup.

18. Uczestnik nabywa Punkty w momencie uzyskania przez Zakup za który mają one przypaść statusu ,,Zaakceptowane”. Statusy Zakupów i Punktów widoczne są w Koncie Uczestnika.

19. Zakupy otrzymują następujące statusy:

1) ,,Oczekujący” – status taki otrzymuje Zakup, za który Punkty nie zostały jeszcze przyznane Uczestnikowi, z uwagi na to, że nie zostały przez niego spełnione wszystkie warunki otrzymania Punktów, o których mowa powyżej, lub Partner nie dokonał jeszcze potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków organizacyjnych (pkt. 11) otrzymania Punktów;

2) ,,Zaakceptowany” – status taki otrzymuje Zakup po otrzymaniu przez Organizatora od Partnera potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków organizacyjnych (pkt. 11) otrzymania Punktów, o których mowa powyżej oraz po zweryfikowaniu przez Organizatora spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków. Od momentu otrzymania przez Zakup statusu ,,Zaakceptowany” Punkty należne za ten Zakup zostają przypisane do jego salda i mogą być przez Uczestnika wykorzystane zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu. Organizator zwraca uwagę, że Zakup może otrzymać Status ,,Zakceptowany” nie wcześniej niż po upływie ustawowego terminu do odstąpienia od umowy Zakupu, a w przypadku, gdy Partner w ramach swojej działalności wydłuża ustawowy termin odstąpienia od umowy lub wprowadza umowny termin odstąpienia od umowy – nie wcześniej niż po upływie najpóźniejszego z tych terminów i potwierdzeniu przez Partnera, że Uczestnik z prawa odstąpienia w stosunku do Zakupionych towarów czy usług nie skorzystał;

3) ,,Odrzucony” – status taki otrzymuje Zakup, który otrzymał wcześniej status ,,Oczekujący”, a który nie może zostać zatwierdzony i powodować przyznania Punktów Uczestnikowi z uwagi na brak spełnienia przez niego wszystkich warunków Programu.

20. Uczestnik nabywa prawo do Punktów w momencie zmiany statusu Zakupu, za który są one należne na ,,Zaakceptowany”. Wyłącznie Punkty za Zakup o statusie, „Zaakceptowany” zostają przypisane do salda Uczestnika i stanowią Punkty prawidłowo nabyte przez Uczestnika oraz mogą podlegać wymianie na Nagrodę, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI Regulaminu.

21. Punkty otrzymane przez Uczestnika w Programie są ważne przez 547 dni od dnia, w którym zostały przypisane do salda Uczestnika po otrzymaniu przez Zakup za który są przyznawane statusu ,, Zaakceptowany”, zgodnie z pkt. 19 powyżej. Punkty mogą zostać wymienione na Nagrodę zgodnie z postanowieniami rozdziału V Regulaminu wyłącznie w czasie ich ważności. Uczestnik proszony jest o dokonanie wymiany Punktów przed upływem terminu ich ważności. Po upływie terminu ważności Punkty przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

22. Informacja o terminie ważności Punktów w odniesieniu do każdego Zatwierdzonego Zakupu za który zostały przypisane widoczna jest w Koncie Uczestnika.

23. Informacja o Punktach wymienionych przez Uczestnika na Nagrodę widoczna jest w saldzie Uczestnika wraz ze statusem ,,Wypłacone”.

24. Uczestnik nabywa Punkty w liczbie wskazanej każdorazowo w Promocji Cashback. W przypadku, gdy w Promocji Punkty wskazane są jako procent od wartości Zakupu, to o ile nie wskazano wyraźnie inaczej w samej Promocji, Punkty przysługują od wartości wyłącznie ceny netto towaru lub usługi objętej Zakupem, bez ceny dostawy czy dodatkowych kosztów. O ile nie wskazano inaczej, Punkty przysługują od ceny netto faktycznie zapłaconej przez Uczestnika za towar lub usługę. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach Zakupu korzysta z kodów rabatowych, akcji promocyjnych, programów, zniżek, które łączą się z Programem – jako podstawę do naliczenia mu określonej liczby Punktów przyjmuje się cenę faktycznie zapłaconą przez Uczestnika. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku opłacenia przez Uczestnika ceny Zakupu za pomocą kart podarunkowych, punktów nabytych w programach lojalnościowych czy partnerskich, voucherów i podobnych mechanizmów, Punkty za Zakup nie zostają Uczestnikowi przyznane. Jeżeli Uczestnik opłaca z wykorzystaniem takich mechanizmów wyłącznie część ceny Zakupu towaru lub usługi, Punkty zostają przyznane wyłącznie od tej części ceny netto towaru lub usługi, która została opłacona przez Uczestnika w inny sposób niż przy wykorzystaniu takich mechanizmów – zgodnie ze standardowymi sposobami zapłaty udostępnianymi przez Partnera.

1. Program Polecaj i Zarabiaj skierowany jest do Uczestników Programów Cashback. W ramach Programu Polecaj i Zarabiaj, Uczestnik może nabywać Punkty za skuteczne uczestnictwo w programie Polecaj i Zarabiaj.

2. Uczestnik, celem uczestnictwa w Programie Polecaj i Zarabiaj, za pośrednictwem Serwisu Internetowego generuje indywidualny link polecający, który udostępnia we własnym zakresie Osobie lub Osobom Zapraszanym. Uczestnik ma prawo udostępnić link polecający więcej niż jednej Osobie Zapraszanej, a Organizator w tym zakresie nie ustanawia limitu.

3. Uczestnik programu Polecaj i Zarabiaj każdorazowo uzyskuje Punkty w przypadku, gdy Osoba Zapraszana w terminie 30 dni od dnia dokonania przez nią rejestracji w Serwisie Internetowym dokona zakupów opiewających na kwotę ponad 70,00 zł, a transakcja ta uzyskała status „Zaakceptowane” zgodnie z postanowieniami pkt IV, ppkt 19 ust. 2 Regulaminu („Skuteczne Uczestnictwo”).

4. Osoba Zapraszana, która dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym za pośrednictwem indywidualnego linku polecającego uzyskanego od Uczestnika Programu Cashback, która w terminie 30 dni od tej rejestracji dokonała zakupów na kwotę powyżej 70,00 zł, a transakcja ta uzyskała status „Zaakceptowane” zgodnie z postanowieniami pkt IV, ppkt 19 ust. 2 Regulaminu, uzyskuje Punkty jednorazowo. Osoba Zapraszana, po dokonaniu ww. rejestracji, staje się Uczestnikiem.

5. W Programie Polecaj i Zarabiaj każdy uczestnik może zdobyć maksymalnie 150 Punktów tytułem Skutecznego Uczestnictwa. Uczestnik może otrzymać punkty jednorazowo za każdą Osobę Zapraszaną, która Skutecznie Uczestniczy w Programie Polecaj i Zarabiaj. Jednorazowe otrzymanie punktów oznacza, że w przypadku, gdy Osoba Zapraszana po Skutecznym Uczestnictwie wycofa się z Programu Polecaj i Zarabiaj (w tym także poprzez usunięcie konta na Platformie), a ponownie otrzyma indywidualny link polecający i Skutecznie Uczestniczyć będzie w Programie, Punkty Programu Polecaj i Zarabiaj nie zostaną wówczas przydzielone ani Uczestnikowi, ani tej Osobie Zapraszanej. Ponadto, Punkty nie będą przyznane za Skuteczne Uczestnictwo Osób Zapraszanych, które posiadają już profil w Serwisach AleRabat.com, a które w celu skorzystania z Programu Polecaj i Zarabiaj utworzyły kolejny profil na Serwisach AleRabat.com.

6. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowień rozdziału IV, do nabycia Punktów uprawnia Skuteczne Uczestnictwo w programie Polecaj i Zarabiaj.

7. Informacja o liczbie Punktów jaką Uczestnik oraz Osoba Zaproszona mogą otrzymać za skuteczne uczestnictwo w programie Polecaj i Zarabiaj znajduje się każdorazowo w opisie Programu Polecaj i Zarabiaj. Informacja o liczbie Punktów może być prezentowana w szczególności jako procent od wartości ceny Zakupu bądź jako stała liczba Punktów przyznawana za Skuteczne Uczestnictwo. Punkty wyrażone jako procent od wartości ceny Zakupu, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej w samej Promocji, przysługują od wartości wyłącznie ceny netto towaru lub usługi objętej Zakupem, bez ceny dostawy czy dodatkowych kosztów.

8. Przydzielenie punktów za Skuteczne Uczestnictwo odbywa się w sposób zautomatyzowany, a prawidłowy proces ich przydzielenia spoczywa na Organizatorze. Otrzymane przez Uczestnika oraz Osobę Zaproszoną punkty są zapisywane i widoczne jako saldo po zalogowaniu się przez Uczestnika do Konta.

1. W ramach niniejszego Programu Uczestnik może dokonywać wymiany Punktów, które zostały przypisane do jego salda w wyniku otrzymania przez Zakup status ,,Zaakceptowany” na Nagrodę.

2. Uczestnik może wymienić Punkty na Nagrodę w stosunku: Punkt do określonej wartości wyrażonej w walucie, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w Koncie.

3. Uczestnik może dokonać wymiany Punktów, w przypadku osiągnięcia w jego saldzie minimalnego progu Punktów przypisanych za Zakupy, które otrzymały status ,,Zatwierdzony”. Liczba Punktów stanowiąca minimalny próg Punktów uprawniający do wypłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w Alerabat.com, po zalogowaniu się do Konta.

4. W celu dokonania wymiany Punktów na Nagrodę Uczestnik dokonuje zlecenia zamiany Punktów Nagrodę oraz wypłaty Nagrody, korzystając w tym celu z formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta. Uczestnik w tym celu poproszony będzie o podanie oznaczonych jako obowiązkowe danych, w tym w szczególności należącego do niego numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przekazać Nagrodę, a w przypadku, gdy Uczestnik zleca wypłatę z wykorzystaniem zewnętrznego serwisu pośredniczącego w płatnościach Uczestnik proszony jest o wybór tego systemu spośród dostępnych w Alerabat.com.

5. Organizator dokonuje wypłaty Nagrody poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy lub przekazania ich z wykorzystaniem zewnętrznego serwisu pośredniczącego w płatnościach, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy).

6. Za moment przyznania Uczestnikowi Nagrody uważa się moment przekazania środków pieniężnych do wypłaty.

7. Każdorazowo wartość dokonanej wypłaty jest wartością przyznanej jednorazowo Nagrody.

8. W przypadku gdy Uczestnik chce dokonać wymiany Punktów na Nagrodę oraz jej wypłaty, może wymienić i wypłacić jedynie wszystkie posiadane w jego saldzie Punkty, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu. Uczestnik nie ma możliwości zamiany i wymiany jedynie części Punktów.

9. Uczestnik może przeznaczyć otrzymane przez niego Punkty wyłącznie na wymianę ich na Nagrodę w formie pieniężnej, zgodnie z zasadami powyżej.

10. Uczestnik nie może przenieść otrzymanych przez siebie Punktów na inne osoby.

11. Organizator może odmówić Uczestnikowi wymiany Punktów na Nagrodę oraz jej wypłaty jak również anulować Punkty, które zostały już przypisane do salda Uczestnika z ważnych przyczyn przez które rozumie się uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia z wykorzystaniem Programu, Alerabat.com lub ich elementów czynu zabronionego przez prawo, próby obejścia przez Uczestnika mechanizmów i zasad Programu, jak również wątpliwości Organizatora co do tożsamości danego Uczestnika lub podanych przez niego danych.

12. Nagroda wypłacana Uczestnikowi, której jednorazowa wysokość nie przekracza kwoty 2.000 zł jest zwolniona z opodatkowana zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile Uczestnik nie otrzymuje tych środków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

13. Jeżeli wartość Nagrody jednorazowo przyznanej Uczestnikowi przekracza kwotę 2.000 zł Organizator w oparciu o stosowne przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaca Uczestnikowi Nagrodę pomniejszoną o podatek dochodowy należny od przyznanej Nagrody.

14. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza i oświadcza, że jego udział w Programie Cashback i zakupy dokonywane w ramach Programu nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Potwierdza tym samym, iż Organizator Programu Cashback ma prawo zastosować do wydanych mu nagród zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik potwierdza też, że podanie nieprawdy wiąże się z przyjęciem przez niego odpowiedzialności majątkowej i karno-skarbowej za niepobranie/niewłaściwie pobranie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach.

1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: support@alerabat.com.

2. Usunięcie Konta w Alerabat.com jest równoznacznie z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa w Programie przez Uczestnika, o którym mowa w pkt. 1.

3. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się:

1) naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu,

2) naruszenie przez Uczestnika obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem,

3) podejmowanie przez Uczestnika działań, stanowiących próby obejścia Regulaminu lub zabezpieczenia i zasady funkcjonowania Programu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Organizator wskazuje Uczestnikowi przyczyny wypowiedzenia.

5. Zakończenie uczestnictwa w Programie (w tym zarówno wypowiedzenie umowy przez samego Uczestnika, w o którym mowa w pkt. 1 i 2, jak i wypowiedzenie jej przez Organizatora z powodów wskazanych w pkt. 3 powyżej prowadzi do utraty możliwości wymiany Punktów na Nagrodę.

6. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie, powinien w miarę możliwości uprzednio dokonać wymiany naliczonych mu Punktów na Nagrodę i wypłaty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany Punktów na Nagrodę i ich wypłaty, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Organizatora, zgodnie z pkt. 3 powyżej, Uczestnik proszony jest o dokonanie wymiany naliczonych mu Punktów na Nagrodę i wypłatę w terminie wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 3. Jeżeli Uczestnik nie dokona wymiany Punktów na Nagrodę i jej wypłaty w terminie wypowiedzenia, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

8. W przypadku wypowiedzenia przez Organizatora umowy Uczestnikowi w trybie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, w okresie wypowiedzenia Konto Uczestnika oraz uczestnictwo w Programie pozostaje zawieszone, co oznacza, że Uczestnik nie będzie otrzymywał nowych Punktów za Zakupy dokonane od dnia wypowiedzenia.

9. Organizator może zakończyć prowadzenie Programu. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Punktów na Nagrodę i jej wypłaty, zgodnie z Regulaminem. Po zakończeniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika Punkty zostaną skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

10. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przystąpienia do Programu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.

12. Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Uczestnika prześle na adres poczty elektronicznej Uczestnika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy przez Uczestnika jest wyłączone w przypadku świadczenia usługi, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

1. Reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: ul. Fabryczna 24 w Katowicach (40-611), w formie wiadomości e-mail na adres: support@alerabat.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Alerabat.com.

2. Reklamacje dotyczące przyznawania i wymiany Punktów na Nagrodę w ramach Programu mogą być zgłaszane w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni odpowiednio od dnia dokonania transakcji uprawniającej do ich przyznania lub od dnia dokonania zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę i jej wypłaty.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator może żądać od zgłaszającego reklamację wszelkich informacji wymaganych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji oraz dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji uprawniającej do przyznania Punktów, tj, w szczególności: potwierdzenia dokonania Zakupu, potwierdzenia złożenia zamówienia, faktury z widoczną datą sprzedaży lub wykonania usługi, kwotą do zapłaty, numerem zamówienia i rodzajem zamówionych towarów lub usług. Nieudzielenie przez zgłaszającego reklamację żądanych informacji i dokumentów uprawnia Organizatora do nieuwzględnienia reklamacji.

5. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania.

6. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

1) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

2) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie alerabat.com lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Koncie.

2. W sytuacji zmiany Regulaminu o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje w Serwisie zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wymiany posiadanych przez siebie Punktów na Nagrodę oraz jej wypłaty zgodnie z pkt. VI Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy. Jeżeli Uczestnik nie dokona wymiany Punktów na Nagrodę i jej wypłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.

3. W przypadku gdy Organizator udostępnia dla danego kraju możliwość korzystania z Programu również w innych swoich produktach, w tym w szczególności Aplikacji, Wtyczce, innym oprogramowaniu czy infrastrukturze, informacja o zmianach w Regulaminie może być przekazywana również w tych produktach lub za ich pośrednictwem.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Uczestnika lub inne przepisy właściwe dla Konsumenta przewidują dla Konsumenta korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy dla Konsumenta korzystniejsze.

6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.