Serwis internetowy Alerabat.com (zwany dalej jako „Serwis”) ma na celu propagowanie idei dokonywania bezpiecznych i tanich zakupów drogą internetową. Na łamach Serwisu m.in. gromadzone i publikowane są kody rabatowe, informacje o promocjach oraz katalogi reklamowe oferowane przez osoby trzecie tzn. sklepy internetowe i sprzedawców internetowych, a także karty podarunkowe, jakie użytkownik może nabyć na zasadach wskazanych w Serwisie. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe i dobrowolne. Jednocześnie serwis Alerabat.com nie oferuje usługi i produktów publikowanych na listach kodów rabatowych. Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem Serwisu. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego Alerabat.com.

Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości chcąc korzystać z Serwisu, stanowiący całość postanowień między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w kwestii korzystania z Serwisu.
Właściciel Serwisu - AleRabat.com Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fabrycznej 24, 40-611 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570132, posiadająca nr NIP 9542757135 i nr REGON 362184710, kapitał zakładowy w wysokości 30.000 złotych.
Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego www.alerabat.com, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami, którego administratorem jest Właściciel Serwisu.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z Serwisu, zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisie, działająca jako konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany tj. niekorzystający z Serwisu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
Konto Użytkownika – założone przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem konto w Serwisie.

Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie będąca Użytkownikiem.
Rejestracja - założenie przez Użytkownika Konta Użytkownika w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu.
Dostawca Kart Podarunkowych – partner Właściciela Serwisu, z którym Właściciel Serwisu zawarł umowę umożliwiającą Właścicielowi Serwisu sprzedaż Kart Podarunkowych.
Dostawca Rabatów – partner Serwisu Internetowego Alerabat.com, podmiot trzeci, który nie jest związany z Właścicielem, który dostarcza kody rabatowe lub promocyjne na rzecz Serwisu.
Karty Podarunkowe – alfanumeryczne ciągi znaków, stanowiące metodę płatności w ramach dokonywania zakupów u Dostawców Kart Podarunkowych.
Kody Rabatowe – alfanumeryczne ciągi znaków, służące do dokonania zakupów u Dostawcy Rabatów uprawniające do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez Dostawców Rabatów i na zasadach przez nich określonych.
Program Cashback – program promocyjny prowadzony przez Właściciela Serwisu w systemie sprzedaży premiowej, polegający na umożliwieniu Użytkownikowi gromadzenia Punktów Cashback m.in. za nabycie Kart Podarunkowych na zasadach określonych w Regulaminie Programu Cashback.
Punkty Cashback – punkty promocyjne przyznane w ramach Programu Cashback przez
Usługodawcę w systemie sprzedaży premiowej, polegające na umożliwieniu Użytkownikowi zbierania Punktów Cashback w związku z nabyciem Karty Podarunkowej i na wymienianiu ich przez Usługodawcę na środki pieniężne na zasadach określonych w Regulaminie Programu Cashback.
Regulamin Programu Cashback – regulamin określający zasady przyznawania Punktów Cashback w ramach Programu Cashback i ich wymiany na środki pieniężne, dostępny pod adresem: https://alerabat.com/regulamin-cashback.
Umowa - Umowa sprzedaży Kart Podarunkowych zawarta na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługi – usługi świadczone przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Usługi komunikacyjne – komunikowanie się między Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie.
Usługi reklamowe – materiały reklamowe w Serwisie na zlecenie Dostawcy Rabatów lub innego podmiotu trzeciego.

1. Regulamin Serwisu określa:
1) Wymagania techniczne;
2) Bezpieczeństwo;
3) Zakres i rodzaj Usług:
a) Informacja o promocjach;
b) Kody Rabatowe;
c) Rejestracja Konta Użytkownika;
d) Sprzedaż Kart Podarunkowych;
e) Newsletter;
f) Interaktywny formularz;
g) Zamieszczenie opinii;
h) Blog Udane zakupy;
i) Program rekomendacyjny;
j) Dodawanie kuponów;
k) Certyfikat Serwisu;
4) Odpowiedzialność Właściciela Serwisu i Użytkownika;
5) Prawa autorskie i własności intelektualnej;
6) Reklamacje;
7) Administrowanie danymi osobowymi;
8) Rezygnacja z korzystania z Serwisu;
9) Prawo Użytkownika do odstąpienia od Umowy;
10) Postanowienia końcowe.

2. Korzystając z serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, akceptuje wszystkie postanowienia w nich zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Właściciela w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią, na jego żądanie regulamin jest utrwalany za pomocą systemu poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.

4. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika.
6. Kontakt w ramach Serwisu:info@alerabat.com

1. Pełne i skuteczne korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika spełnienia minimalnych wymagań technicznych:

1) urządzenie z dostępem do sieci Internet;
2) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
3) najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
4) włączoną usługę plików cookies,
5) program do odczytu i zapisywania plików w formacie PDF,

2. W przypadku urządzeń mobilnych Użytkownik powinien posiadać oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.

3. Właściciel Serwisu stara się aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych Usług. Jednakże nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych.

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany), czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci.


3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych i rejestracji, Użytkownik, akceptując Regulamin, niniejszym zobowiązuje się do: podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub w inny sposób budzących wątpliwości danych, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika za powiadomieniem Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu, jak i pozostałych podmiotów trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu.

5. Użytkownik zobowiązuje się do zawiadamiania Właściciela Serwisu o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.

1. Zakres i rodzaj Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu:

1) informację o promocjach u podmiotów trzecich i Dostawców Rabatu,
2) udostępnienie Kodów Rabatowych i dodawanie Kuponów,
3) prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
4) sprzedaż Kart Podarunkowych,
5) przesyłanie Newslettera Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę,
6) umożliwienie zamieszczania opinii,
7) udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Właścicielem Serwisu,
8) prowadzenie Bloga Udane zakupy,
9) prowadzenie programu rekomendacyjnego,
10) dodawanie kuponów,
11) Certyfikat Serwisu,
12) Informacja o promocjach.

Właściciel Serwisu prezentuje w Serwisie informację o aktualnie obowiązujących promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi, które pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi i są pozyskiwane bezpośrednio od nich a także przez podmioty pośredniczące.

Kody Rabatowe

1. Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikom Kody Rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie i Dostawców Rabatów, a także umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu Rabatowego.
2. Informacje podane w opisie kuponów wymienionych na stronie AleRabat.com mogą różnić się od faktycznych ofert wskazanych sklepów. Serwis nie przyjmuje odpowiedzialności za niepoprawne informacje oraz przeterminowane kupony. Jednocześnie dąży aby kupony były na bieżąco aktualizowane oraz nie zawierały błędów.
3. W przypadku dojścia do transakcji, Serwis nie występuje w żadnej roli w stosunku do stron bezpośrednio zainteresowanych sprzedażą.
4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu Rabatowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

Rejestracja Konta Użytkownika

1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie głównej Serwisu.
3. W celu zarejestrowania się należy podać w formularzu imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz nazwę Użytkownika i hasło do konta.
4. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z Serwisu.
5. W celu korzystania z usług Serwisu, Użytkownik każdorazowo musi dokonać procesu zalogowania się w Serwisie poprzez formularz logowania dostępny na stronie głównej.
6. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu (Nazwy Użytkownika) i hasła do konta Użytkownika.
7. Login nie może naruszać praw podmiotów trzecich, jak również zawierać treści niezgodnych z prawem, z Regulaminem lub też naruszających jakiekolwiek dobra osobiste. Hasło Użytkownika powinno składać się minimum z 5 znaków. Wprowadzając dane do formularza rejestracyjnego, Użytkownik potwierdza zarazem autentyczność wprowadzanych danych. Użytkownik po prawidłowym dokonaniu rejestracji otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie rejestracji na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
8. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub podmiotu trzeciego, Właściciel Serwisu ma prawo:
1) wezwać Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe;
2) zablokować konto do wyjaśnienia sprawy;
3) skasować konto Użytkownika ignorującego upomnienia.
4) Użytkownik nie może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać konta innym Użytkownikom lub podmiotom trzecim.
9. W ramach Serwisu Użytkownik może zalogować się do Konta za pośrednictwem aktywnego konta na portalu Facebook lub w serwisie Google+ lub za pośrednictwem Apple ID.
10. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu Facebook lub Google+ upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google+, a Użytkownik, który loguje się za pośrednictwem Apple ID upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko.
11. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta Użytkownika.
Sprzedaż Kart Podarunkowych
1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom zakup Kart Podarunkowych, stanowiących środek płatniczy (na określoną w Karcie Podarunkowej kwotę) za zakupy w sklepie Dostawcy Kart Podarunkowych. Informacje i warunki dotyczące zasad korzystania z Kart Podarunkowych obowiązujące u poszczególnych Dostawców Kart Podarunkowych są dostępne w Serwisie w zakładce „Karty Podarunkowe” po wyborze odpowiedniego Dostawcy Kart Podarunkowych.
2. Użytkownik może złożyć zamówienie na wybraną Kartę Podarunkową po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
3. Zamówienia na Karty Podarunkowe można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.
4. W celu zakupu Karty Podarunkowej konieczne jest wykonanie przez Użytkownika wszystkich następujących czynności:
1) wybranie rodzaju, wariantu i liczby Kart Podarunkowych, którą Użytkownik zamierza zakupić od Organizatora;
2) zalogowanie się do Konta Użytkownika;
3) kliknięcie w przycisk "KUP TERAZ",
4) wypełnienie formularza z danymi Użytkownika;
5) dokonanie wyboru dostawy;
6) dokonanie wyboru sposobu płatności;
7) zaakceptowanie Regulaminu;
8) udzielenie zgody na spełnienie świadczenia (dostarczenie Karty Podarunkowej stanowiącej treść cyfrową – kod elektroniczny) przed upływem terminu do odstąpienia Umowy;
9) kliknięcie w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”;
10) realizacja zapłaty poprzez wybraną metodę płatności.
5. Z chwilą opłacenia zamówienia zgodnie z ust. 4 pkt. 10) powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.
6. Po opłaceniu zamówienia, Właściciel Serwisu niezwłocznie w ciągu 1 (jednego) dnia wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość e-mail z kodem zakupionej Karty Podarunkowej lub udostępnia kod Karty Podarunowej na Koncie Użytkownika wraz z informacjami dotyczącymi zasad korzystania z Karty Podarunkowej.
7. Zakup Karty Podarunkowej wiąże się z przyznaniem Użytkownikowi przez Właściciela Serwisu w ramach Programu Cashback Punktów Cashback, podlegających wymianie na środki pieniężne na zasadach określonych w Regulaminie Programu Cashback.
8. Dostępne metody płatności za zamówienie to:
1) płatność kartą płatniczą VISA lub Mastercard;
2) Płatność BLIK;
3) Przelew elektroniczny.
9. Płatności realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na warunkach określonych przez operatora płatności.
10. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Właściciela Serwisu dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

Newsletter
1. Serwis umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie powiadomień o ofertach wybranych podmiotów trzecich lub o promocjach z wybranych przez Użytkownika grup kategorii w formie wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (Newsletter).
2. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu, zapoznać się z obowiązującą u Właściciela Serwisu Polityką Prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych Użytkownika oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania się do usługi Newsletter i realizacji tej usługi przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika.
3. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
Interaktywny formularz

1. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy albo poprzez adres e-mail: info@alerabat.com.
2. W tym celu należy podać imię i nazwisko, prawidłowy adres poczty elektronicznej, zapoznać się z Polityką Prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych Użytkownika oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania przez Właściciela Serwisu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przedstawione w formularzu kontaktowym.

3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

Zamieszczenie opinii
1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii odnoszących się m.in. do usług Serwisu czy prezentowanych w Serwisie informacji.
2. Umowa o świadczenie usługi zamieszczania opinii zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania w Serwisie Internetowym.
3. Użytkownik dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe –oraz że opinia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Treść opinii powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
Blog Udane zakupy
Właściciel Serwisu pod adresem: https://alerabat.com/udane-zakupy, prowadzi oficjalny blog, na którym codziennie podpowiada, gdzie są najlepsze promocje oraz z jakich kodów rabatowych korzystać.
Program rekomendacyjny
Właściciel Serwisu prowadzi program rekomendacyjny wspierający rekrutacje w spółce AleRabat.com Spółka z o.o., którego Regulamin znajduje się na stronie https://alerabat.com/regulamin-programu-rekomendacyjnego

Dodawanie kuponów
1. Użytkownicy, za pośrednictwem Serwisu, mają możliwość dodawania kuponów polegającego na udostępnieniu kodu rabatowego, informacji o promocji lub darmowej dostawie.

2. W celu dodania kuponu należy wypełnić formularz dostępny w zakładce „Dodaj kupon” (https://alerabat.com/dodaj-kupon-rabatowy) poprzez:

a) wprowadzenie nazwy sklepu (z zastrzeżeniem, że Użytkownik może dodawać wyłącznie kupony uprawniające do zakupów w sklepach, z którymi właściciel Serwisu nawiązał współpracę);
b) wybór rodzaju kuponu z dostępnej w formularzu listy;
c) zamieszczenie linku do oferty z kuponem;
d) wskazanie czasu trwania promocji;
e) opis promocji;
f) kliknięcie w przycisk „DODAJ KUPON”.
3. Zamieszczane przez Użytkownika treści i opisy nie mogą naruszać przepisów niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, a także praw i dóbr osobistych osób trzecich, norm obyczajowych i zasad współżycia społecznego, jak również nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych czy obraźliwych.
Certyfikat Serwisu
1. Wybrane sklepy internetowe będą otrzymywać od Właściciela Serwisu Certyfikat Jakości.

2. Znak graficzny certyfikatu jest zarejestrowanym znakiem towarowym i stanowi własność, co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania.

1. Właściciel Serwisu jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Użytkownik odpowiada za niezgodne z prawem wykorzystanie przez niego, w związku z korzystaniem z Serwisu jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik odpowiada za wszelkie swoje działania, wskutek których u innych Użytkowników lub podmiotów trzecich wystąpi jakakolwiek szkoda, majątkowa lub niemajątkowa, w tym z powodu działania wrogiego oprogramowania, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń.

4. Użytkownik odpowiada za ujawnienie treści, do których dostęp uzyskali inni Użytkownicy i podmioty trzecie, a które zostały dobrowolnie ujawnione w Serwisie przez Użytkowników.

5. Informacje znajdujące się na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Właściciel Serwisu nie jest organizatorem, współorganizatorem czy wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i innych organizowanych przez podmioty trzecie.

7. Za funkcjonowanie oraz korzystanie z poszczególnych akcji promocyjnych, rabatowych i innych wyłączną odpowiedzialność ponoszą organizujące je osoby/podmioty trzecie.

8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane z wykorzystaniem Kart Podarunkowych. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupów z wykorzystaniem Kart Podarunkowych powinny być zgłaszane Dostawcy Kart Podarunkowych.

9. Właściciel Serwisu prezentuje na stronie Serwisu informacje o akcjach promocyjnych, rabatowych i innych przygotowane i dostarczone przez podmioty trzecie i Dostawców Rabatów, którzy odpowiadają za ich treść.

10. Użytkownik może zostać przekierowany do serwisów Dostawców Rabatów, korzystając z linków przekierowujących. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z Serwisu, jeżeli nie miał na to wpływu.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane: działaniem siły wyższej, pandemii, epidemii, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami dopuszczalnymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu.

3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

4. Wykorzystywanie treści Serwisu celach komercyjnych może odbywać się jedynie po uprzednim powiadomieniu Właściciela i uzyskaniu jego pisemnej zgody.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji od każdej dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu w terminie 90 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja przysługuje Użytkownikowi również w momencie podjęcia przez niego przekonania o niezgodności działania Serwisu z Regulaminem, czy też niewywiązywania się Właściciela Serwisu z zobowiązań wynikających z Regulaminu.
3. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela Serwisu lub drogą poczty elektronicznej Właściciela Serwisu.
4. W reklamacji Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail przypisany do danego konta oraz wyjaśnieniem stanu faktycznego.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.
6. Użytkownik jako Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
7. Użytkownik jako Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu tj. spółka AleRabat.com Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fabrycznej 24, 40-611 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570132, posiadająca nr NIP 9542757135 i nr REGON 362184710, kapitał zakładowy w wysokości 30.000 złotych.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa odrębny dokument: Polityka prywatności dostępny pod adresem: https://alerabat.com/polityka-prywatnosci, stanowiący integralną część Regulaminu.

Użytkownik posiada uprawnienie do rezygnacji z korzystania z Serwisu i usunięcia należącego do niego Konta Użytkownika w każdym czasie. W celu rezygnacji z usług Serwisu Użytkownik winien poinformować o tym Właściciela Serwisu w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Za dzień rezygnacji uważany będzie dzień otrzymania przez Właściciela Serwisu oświadczenia o rezygnacji.

1. Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Z uwagi na fakt, że Karta Podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia opłacenia zamówienia, w formie elektronicznego kodu stanowiącego treść cyfrową, Właściciel Serwisu niniejszym informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
3. Finalizacja zamówienia na Kartę Podarunkową możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik udzieli Właścicielowi wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia (dostarczenie Karty Podarunkowej stanowiącej treść cyfrową) pomimo utraty prawa odstąpienia od Umowy.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej.
3. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, o każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
4. Zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy.