Regulamin programu rekomendacyjnego

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO ALERABAT.COM SP. Z O.O.

I. DEFINICJE

Organizator – Alerabat.com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570132,

Program – program rekomendacyjny wspomagający rekrutację w firmie Alerabat.com Sp. z o.o., którego warunki są szczegółowo określone w niniejszym regulaminie,

Osoba polecająca – osoba fizyczna, która w ramach niniejszego programu zarekomenduje Kandydata na stanowisko pracy w Alerabat.com Sp. z o.o.,

Kandydat – osoba fizyczna, spełniająca wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o pracę zamieszczonym przez Alerabat.com Sp. z o.o.,

Nagroda – nagroda pieniężna przyznawana przez Organizatora Osobom polecającym, które poleciły Kandydatów, którzy zostali następnie zatrudnieni u Organizatora. Wysokość nagrody jest zależna od stanowiska, na jakie został zatrudniony Kandydat i wynosi od 300 do 2.000 złotych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad programu rekomendacji kandydatów na pracowników Spółki Alerabat.com Sp. z o.o.

2. Organizatorem programu i podmiotem wyłącznie uprawnionym do wiążącej interpretacji przedmiotowego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych jest Alerabat.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).

4. Program trwa od dnia 1 marca 2018 r. do dnia jego zakończenia decyzją Organizatora.

5. Osobą polecającą może zostać każda osoba fizyczna w tym pracownicy Organizatora.

6. Udział w Programie ma charakter dobrowolny.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Osoba polecająca może wziąć udział w Programie poprzez dokonanie Rekomendacji.

2. Poprzez Rekomendację należy rozumieć:

a) wskazanie danych osobowych kandydata: imię i nazwisko, adres e-mail/telefon bądź jego CV,

b) zaakceptowanie Regulaminu Programu,

c) złożenie oświadczeń o treści:

1) „Oświadczam, że pozyskałem zgodę na udostępnienie danych osobowych

osoby, którą rekomenduję oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez

Alerabat.com sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach w zakresie danych niezbędnych

w celu wzięcia przeze mnie udziału w programie rekomendacyjnym zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.

Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Regulaminem programu.”;

2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez

Alerabat.com sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, w celu realizacji programu

rekomendacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Regulaminem

programu.”

3) „Rekomendowany Kandydat został poinformowany o fakcie zaangażowania

jego kandydatury w proces rekrutacji i wyraża zainteresowanie wzięciem udziału

w procesie rekrutacji Alerabat.com Sp. z o.o.”

3. Osoba polecająca zobowiązana jest podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.

4. Osoba polecająca nie może zarekomendować samego sobie.

5. Osoba polecająca ma prawo otrzymać od Organizatora informację o przyjęciu lub odrzuceniu zarekomendowanego Kandydata w procesie rekrutacji.

IV. NAGRODA

1. Wysokość Nagrody Organizator ustalać będzie każdorazowo według swojego uznania jednakże będzie ona wynosić nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 2000 zł. Wysokość Nagrody determinować będą m.in. takie okoliczności jak: stopień trudności pozyskania przez Organizatora Kandydata na dane stanowisko, kwalifikacje i kompetencje Kandydata, unikalna wiedza i umiejętności Kandydata.

2. Nagrody są fundowane ze środków własnych Alerabat.com Sp. z o.o.

3. Warunkiem wypłaty Nagrody dla Osoby polecającej jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

a) Osoba polecająca przekazuje Organizatorowi rekomendację, zawierającą dane wskazane w części III niniejszego regulaminu.

b) Kandydat pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny Organizatora.

c) Kandydat zostanie zatrudniony przed upływem 3 miesięcy od rekomendacji oraz będzie zatrudniony przez okres nie krótszy niż 6 miesiący.

4. Osoba polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora o przyznaniu Nagrody w terminie 21 dni od spełnienia ostatniego z warunków wypłaty nagrody.

5. Nagroda zostanie przekazana Osobie polecającej przelewem na wskazany przez nią rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do zrealizowania przelewu oraz dostarczenia danych koniecznych do rozliczenia podatkowego przyznanej Nagrody.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacja Programu jest Organizator Alerabat.com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 24,

40-611 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570132

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.

4. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia lub zmiany.

VI. REKLAMACJE

1. Uczestnicy Programu mogą zgłaszać reklamacje dotyczące programu w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: [email protected]

2. Reklamacja winna wskazywać imię i nazwisko osoby polecającej oraz Kandydata, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej złożenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora

2. Organizator może czasowo zawiesić realizację programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.

Jak to
działa?

Jak używać kuponów rabatowych