REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO ALERABAT.COM SP. Z O.O.

I. DEFINICJE

Organizator – Alerabat.com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570132,

Program – program rekomendacyjny wspomagający rekrutację w firmie Alerabat.com
Sp. z o.o., którego warunki są szczegółowo określone w niniejszym regulaminie,

Osoba polecająca – osoba fizyczna, która w ramach niniejszego programu zarekomenduje Kandydata na stanowisko pracy w Alerabat.com Sp. z o.o.,

Kandydat – osoba fizyczna, spełniająca wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o pracę zamieszczonym przez Alerabat.com Sp. z o.o.,

Nagroda – nagroda pieniężna przyznawana przez Organizatora Osobom polecającym, które poleciły Kandydatów, którzy zostali następnie zatrudnieni u Organizatora. Wysokość nagrody jest zależna od stanowiska, na jakie został zatrudniony Kandydat i wynosi od 300 do 2.000 złotych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad programu rekomendacji kandydatów na pracowników Spółki Alerabat.com Sp. z o.o.

2. Organizatorem programu i podmiotem wyłącznie uprawnionym do wiążącej interpretacji przedmiotowego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych jest Alerabat.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).

4. Program trwa od dnia 1 marca 2018 r. do dnia jego zakończenia decyzją Organizatora.

5. Osobą polecającą może zostać każda osoba fizyczna w tym pracownicy Organizatora.

6. Udział w Programie ma charakter dobrowolny.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Osoba polecająca może wziąć udział w Programie poprzez dokonanie Rekomendacji.

2. Poprzez Rekomendację należy rozumieć:

a) wskazanie danych osobowych kandydata: imię i nazwisko, adres e-mail/telefon bądź jego CV,

b) złożenie oświadczeń w dowolnej formie o treści:

1) „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu, w szczególności w zakresie ochrony moich własnych danych jak i ochrony danych osoby, którą polecam. Akceptuję ten Regulamin.”;

2) „Oświadczam, że poinformowałem rekomendowanego Kandydata o fakcie zaangażowania jego kandydatury w proces rekrutacji i przekazaniu jego danych osobowych do AleRabat.com sp. z o.o. Kandydat wyraził zainteresowanie wzięciem udziału w procesie rekrutacji AleRabat.com sp. z o.o.”

c) przekazanie oświadczenia Kandydata w dowolnej formie (w tym także w treści CV) o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych CV przez AleRabat.com sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji. Zostałem poinformowany przez osobę polecającą o programie rekomendacyjnym i zapoznałem się z jego regulaminem”  

3. Osoba polecająca zobowiązana jest podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.

4. Osoba polecająca nie może zarekomendować samego sobie.

5. Osoba polecająca ma prawo otrzymać od Organizatora informację o przyjęciu lub odrzuceniu zarekomendowanego Kandydata w procesie rekrutacji.

IV. NAGRODA

1. Wysokość Nagrody Organizator ustalać będzie każdorazowo według swojego uznania jednakże będzie ona wynosić nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 2000 zł. Wysokość Nagrody determinować będą m.in. takie okoliczności jak: stopień trudności pozyskania przez Organizatora Kandydata na dane stanowisko, kwalifikacje i kompetencje Kandydata, unikalna wiedza i umiejętności Kandydata.  

2. Nagrody są fundowane ze środków własnych Alerabat.com Sp. z o.o.

3. Warunkiem wypłaty Nagrody dla Osoby polecającej jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

a) Osoba polecająca przekazuje Organizatorowi rekomendację, zawierającą dane wskazane w części III niniejszego regulaminu.

b) Kandydat pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny Organizatora.

c) Kandydat zostanie zatrudniony przed upływem 3 miesięcy od rekomendacji oraz będzie zatrudniony przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

4. Osoba polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora o przyznaniu Nagrody w terminie 21 dni od spełnienia ostatniego z warunków wypłaty nagrody.

5. Nagroda zostanie przekazana Osobie polecającej przelewem na wskazany przez nią rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do zrealizowania przelewu oraz dostarczenia danych koniecznych do rozliczenia podatkowego przyznanej Nagrody.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacja Programu jest Organizator com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 24,
40-611 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570132

2. Przetwarzanie danych osobowych osoby polecającej odbywa się w celu realizacji umowy – dostępu do Programu. Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie danych objętych w CV. W zakresie zaś danych, których podanie jest niezbędne dla zawarcia umowy o pracę, podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe:

a) w przypadku osób polecających: imię, nazwisko, adres e-mail

b) w przypadku Kandydatów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w przekazanym CV

5. Przekazanie danych, o których mowa wyżej jest dobrowolne ale niezbędne by skorzystać z Programu.

6. Organizator może przekazywać przetwarzane dane osobom trzecim, które świadczą na rzecz Organizatora różnego rodzaju usługi wsparcia. Przede wszystkim mogą być to kancelarie prawne i księgowe, dostawy usług IT, specjaliści ds. HR. Dane nie są przekazywane na zewnątrz UE.

7. Dane są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Dysponenci danych osobowych mają prawo do żądania od AleRabat dostępu do danych osobowych ich dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Kandydat ma ponadto prawo do cofnięcia w każdym czasie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych do którego doszło już na podstawie udzielonej zgody. Aby cofnąć zgodę należy skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną.

10. Dysponenci danych osobowych mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Aby skorzystać ze swoich praw, dysponenci danych powinni skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną.

12. Organizator pozyskuje dane osobowe osób polecających od nich samych zaś dane Kandydatów od osób polecających. Dane te nie są przedmiotem zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

VI. REKLAMACJE

1. Uczestnicy Programu mogą zgłaszać reklamacje dotyczące programu w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: info@alerabat.com

2. Reklamacja winna wskazywać imię i nazwisko osoby polecającej oraz Kandydata, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej złożenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora

2. Organizator może czasowo zawiesić realizację programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.